nlende
nlende

Retourneren

Retourneren

De klant is verplicht om de afgeleverde goederen onmiddellijk na aflevering te controleren op volledigheid, schade of andere afwijkingen van hetgeen de klant heeft besteld. Indien sprake is van een onvolledige levering of van schade of andere afwijkingen, dient de klant dit binnen 24 uur na levering te melden aan Vivan Trade, bij gebreke waarvan haar rechten om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, vervallen. 

Onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden staat Vivan Trade ervoor in dat de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst is gespecificeerd. 
Vivan Trade biedt uitsluitend garantie op de geleverde goederen indien en voor zover deze door de leverancier en/of fabrikant wordt geboden en Vivan Trade zich jegens de leverancier en/of fabrikant op deze garantie kan beroepen.

Onverminderd het bepaalde (uiterlijk 24 uur na levering) dient de klant eventuele geconstateerde gebreken die niet zichtbaar waren of niet redelijkerwijs door de klant hadden moeten worden ontdekt bij de inspectie binnen 5 werkdagen schriftelijk en voorzien van een voldoende concrete omschrijving van de geconstateerde gebreken aan Vivan Trade te melden.

× How can I help you?